Etický kodex

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Hlavním úkolem společnosti Ost-West Anlagenmontage s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „Ost-West“) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Společnost přijímá odpovědnost všude tam, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči prostředím, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Proto jsme si pro své podnikání stanovili tyto zásady:

2. CHOVÁNÍ NA TRHU

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku zdravého hospodářského a sociálního vývoje. Ost-West žádnou z těchto aktivit netoleruje.

3. ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

Pro Ost-West má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí odpovídat alespoň minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ost-West pevně věří, že projektový rozvoj a technologické realizace při stavební činnosti mohou významně přispět k vytvoření trvale udržitelnějšího světa a v souladu s tímto přesvědčením uplatňuje na všech úrovních proaktivní řízení s ohledem na ochranu životního prostředí.

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Etický kodex zaměstnance vymezuje nejdůležitější zásady chování zaměstnanců společnosti ke klientům, partnerům, veřejnosti i k sobě navzájem.

1. ZÁSADA ZÁKONNOSTI

2. ZÁSADA KVALITY

3. ZÁSADA ETIKY PRÁCE

4. ZÁSADA KOLEGIALITY

5. ZÁSADA OTEVŘENOSTI

6. ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI ZA DOBRÉ JMÉNO SPOLEČNOSTI